Новини
Світловодська

Інформація про результати перевірки Управління молоді та спорту Світловодської міської ради

Відділом внутрішнього аудиту та контролю за надходженням, використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради на підставі розпорядження міського голови від 01.02.2019 №18-р проведено планову перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності в управлінні молоді та спорту Світловодської міської ради (далі –  УМС, Управління,  установа) за період 2017-2018 роки та січень 2019 року.

Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців основний вид економічної діяльності УМС (код КВЕД – 84.11) – Державне управління загального характеру. Гранична чисельність працівників на 01.01.2019 по Управлінню складає 74,5 штатні одиниці.

УМС є головним розпорядником бюджетних коштів. Управлінню підпорядковані  міський спортивний комплекс ім. А. Тузовського, комплексна Дитячо–юнацька спортивна школа №1, фінансування яких здійснюється через централізовану бухгалтерію управління.

Спортивні заклади є юридичними особами, мають печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки, здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених Статутів.

Перевіркою дотримання вимог чинного законодавства УМС в ході ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності встановлені випадки порушень бухгалтерського обліку, внесення недостовірних даних до фінансової звітності, а саме:

  1. В ході перевірки встановлено, що в червні 2018 року Управлінням сплачено штрафні санкції СП ТОВ «Світловодськпобут» за несвоєчасні розрахунки за спожите тепло на загальну суму 8 126,32 грн, в тому числі за рахунок коштів загального фонду в сумі 7 133,98 грн, за рахунок спеціального фонду - 992,34 гривень.

Сплата установою штрафних санкцій в 2018 році призвела до неефективного використання бюджетних коштів. 

2. Перевіркою стану розрахункової дисципліни та виконання господарських угод  встановлено, що за період з січня  по  квітень 2018 року УМС своєчасно не виставлялись рахунки на відшкодування витрат за спожиту електроенергію ТОВ «Вектор Стандарт», дебіторська заборгованість в обліку не відображалась, внаслідок чого  Управлінням складена та подана недостовірна фінансова звітність за І квартал 2018 року в частині наявної дебіторської заборгованості станом на 01.04.2018 на суму 6 302,93 грн (за квітень витрати за спожиту електроенергію склали 2 283,81 грн), чим порушено вимоги ст.3, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

  1. Перевіркою організації фактичного контролю за збереженням необоротних активів, запасів в установі відповідно до наказу начальника Управління від 14.03.2019 №04 проведені вибіркові інвентаризації об’єктів необоротних активів у 2-х матеріально-відповідальних осіб станом на 15.03.2019, та виявлено лишки основних засобів (система відеоспостереження) на загальну суму 23 188,00  гривень. В ході  перевірки лишки оприбутковані бухгалтерією на баланс закладу.

В ході перевірки були встановлені окремі порушення у веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності; факти недотримання вимог нормативних документів під час організації, проведення та оформлення результатів річних інвентаризацій, недоліки при оформленні первинних документів тощо.

Так, установою не дотримані вимоги п.5 розд.III НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» в частині визначення ліквідаційної вартості основних засобів; не розроблений та не затверджений графік документообороту, чим не дотримано вимоги ч.5 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п.п. 5.1, 5.3 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 (в ході перевірки порушення усунуто); не дотримані пп.2.4 п.2 розд.ІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014  №879, в частині заборони призначати головою робочої інвентаризаційної комісії для перевірки активів, що знаходяться на відповідальному зберіганні у тих самих матеріально відповідальних осіб, одного й того самого працівника два роки підряд; порушено вимоги п.14 розд.ІІ та пп.1.3 п.1 розд.ІІІ Положення №879 при оформленні інвентаризаційних відомостей; пп.2.4 розд.ІІ Положення №879 щодо включення до складу робочої інвентаризаційної комісії матеріально-відповідальної особи.

Відділ аудиту