Оголошення
Світловодська

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Світловодськ

Відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України “Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку”, наказу Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішень Виконавчого комітету Світловодської міської ради від 09.12.2019 №1026
«Про проведення конкурсу з управління багатоквартирного будинку», від 22.02.2019 №109 «Про визначення та затвердження об’єктів конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку міста Світловодська» та від 27.03.2019 № «Про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Світловодська», виконавчий комітет Світловодської міської ради повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.
1.Організатор конкурсу-виконавчий комітет Світловодської міської ради Кіровоградської області, код ЄДРПОУ 04055280 (місце знаходження організатора конкурсу: Україна, 27501 Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Героїв України, 14, тел. (05236) 7 23 32).

2. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:
Балюк Олена Вікторівна - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - голова конкурсної комісії, тел. (05236) 7-29-06;

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
фінансова спроможність учасника конкурсу;
наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
4.1.Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають заяву згідно з додатком 4 до Конкурсної документації, у якій зазначають:
фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ;
До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).
(Відомості, зазначені у заяві учасника конкурсу, перевіряє організатор конкурсу після їх надходження у порядку, встановленому ч.7 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).
4.2. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:
- документи, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;
- копія Статуту (Положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;
- копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс Ф-1, звіт про фінансові результати Ф-2, та інше);
У разі, якщо учасник конкурсу відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього та надає в складі конкурсної пропозиції інформацію про законодавчі підстави для їх ведення, складену в довільній формі;
- оригінал банківського документу про наявність коштів на розрахунковому рахунку;
- копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);
- копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
- копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);
- оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління багатоквартирними будинками;
- оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
- оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, згідно з додатком 5 до Конкурсної документації;
- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал, згідно з додатком 6 до Конкурсної документації;
- конкурсна пропозиція по обраному об’єкту надається відповідно до додатку 7 до Конкурсної документації.
- розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 8 до Конкурсної документації;
- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність або відсутність арешту або заборони, накладених на підприємство.
- відомості про досвід роботи у сфері надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, з визначенням кількості років, місяців, досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень);
- оригінал листа-згоди на обробку, використання та доступ до персональних даних, складається та підписується особисто підписантом договору або особою, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу.
- документ, що підтверджує внесення плати за участь в конкурсі.
Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається. На зворотньому боці останньої сторінки конкурсної пропозиції місце її прошивання має бути заклеєне контрольним папірцем, ставиться дата та підпис керівника чи уповноваженої особи учасника конкурсу з його розшифровкою та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.
Копії документів, які подаються у складі конкурсної пропозиції, мають бути засвідчені написом «Згідно з оригіналом» та мають відбитки печатки учасника конкурсу (за наявності) та підписи керівника або уповноваженої особи.
Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.
Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання, у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника.
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх надали.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.
Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 08 квітня 2019 року по 22 квітня 2019 року з 10:00 до 15:00 годин. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.
6. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.03.2019: загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій становить 4 953 315 гривні.
Інформація про невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: невиконані зобов’язання такого характеру відсутні.
7. Способи і місце отримання конкурсної документації.
Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
Місце отримання Конкурсної документації - Виконавчий комітет Світловодської міської ради, Кіровоградська обл., місто Світловодськ, вул. Героїв України, буд. 14, кабінет 17 (поверх 1).

8. Плата за учать у конкурсі:
Плата за участь у конкурсі вноситься одноразово учасниками конкурсу на рахунок його організатора-виконавчого комітету Світловодської міської ради (розрахунковий рахунок № 35420332144669), використовується для покриття витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, та учасникам не повертається.
Розмір плати за участь у конкурсі становить 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний об’єкт конкурсу, тобто 85 (вісімдесят п’ять) гривень.

Додатки