Інформація
Світловодська

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СВІТЛОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Додаток до рішення

Світловодської міської ради
Кіровоградської області

 
від «   23   »  квітня  2019  року

 №    1650 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СВІТЛОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з організації надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області (далі - Відділ) – є структурним підрозділом виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області, що утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області, який підконтрольний і підзвітний Світловодській міській раді та її виконавчому комітету.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу приймається Світловодською міською радою Кіровоградської області.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Законами України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про Відділ.

  1. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

2.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг, забезпечення організації надання адміністративних послуг;

2.2.  узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення та подає їх на розгляд міського голови та депутатів Світловодської міської ради;

2.3.  здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері надання адміністративних послуг;

2.4. забезпечує надання адміністративних послуг відповідно до ЗУ «Про надання адміністративних послуг»;

 2.5.  надає вичерпну інформацію щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

 2.6.  приймає та видає документи пов’язані з наданням адміністративних послуг;

2.7. приймає участь у професійному навчанні та стажуванні працівників відділу;

2.8. у межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру;

2.9. організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань;

2.10. забезпечує спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

2.11. забезпечує інформування суб’єктів звернення про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

2.12. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

2.13. вживає заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

2.14. використовує сучасні інформаційні технології з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі

2.15. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів суб’єктів звернення;

2.16. розробляє проекти рішень Світловодської міської ради, виконавчого комітету Світловодської міської ради, доручень, розпоряджень міського голови, що належать до компетенції відділу;

2.17. готує самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційні на аналітичні матеріали для подання міському голові, депутатам Світловодської міської ради, Кіровоградській обласній державній адміністрації;

2.18.   забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

2.19. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 2.20. опрацьовує звернення і запити народних депутатів України та депутатів Світловодської міської ради;

2.21.  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

2.22. постійно інформує населення громади міста про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.23. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів;

2.24.   забезпечує захист персональних даних.

  1. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.   

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками Світловодського районного ЦНАП.

  1. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис та структура відділу затверджуються у встановленому порядку рішенням Світловодської міської ради.

4.2. Відділ очолює начальник відділу з організації надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області, на якого покладаються обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва ЦНАП та відповідальності за організацію його діяльності.

4.3. ЦНАП складається із начальника відділу та адміністраторів.

4.4. Начальник відділу та адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства. 

  1. 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЯ РОБОТИ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Кваліфікаційні вимоги до начальника ЦНАП : громадянин України, повна вища освіта, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 3 років.

5.2. Начальник відділу відповідно до завдань, покладених на відділ:

1) здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності відділу;

2) організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу;

3) координує діяльність адміністраторів відділу, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції міському голові щодо матеріально-технічного забезпечення відділу;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) здійснює функції адміністратора;

8) представляє відділ при взаємодії з представниками  ЦНАП райдержадміністрації, відділами виконавчого комітету Світловодської міської ради, управліннями Світловодської міської ради, іншими громадами;

9) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

10) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

5.3. Адміністратор відділу:

1) адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням міського голови.

2)  кількість адміністраторів, які працюють у відділі, визначається рішенням Світловодської міської ради Кіровоградської області.

3) Адміністратор має іменну печатку із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою  копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Начальник відділу та адміністратори несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ними своїх повноважень;

6.2.  Начальник відділу та адміністратори несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг у встановленому законом порядку.;

6.3. Дії або бездіяльність працівників відділу можуть бути оскаржені в суді.