Інформація
Світловодська

4.4. Надання інструментів ефективного використання всіх ресурсів та бачення системного, покрокового вдосконалення всіх процесів життєдіяльності громади.
4.5. Створення комфортних умов для мешканців громади в сферах отримання послуг, оперативності та ефективної системи оцінювання їх надання, комунікації із владою тощо.
4.6. Створення прозорості для громади та процесів, що дозволить як підвищити якість життя мешканців громади, так і створити нові, не існуючі раніше можливості щодо робочих місць та залучення інвестицій (в тому числі - міжнародних) за рахунок прозорості, стандартизації і автоматизації процесів.
4.7. Зменшення витрат на забезпечення життєдіяльності громади.
4.8. Збільшення кількості місцевих ініціатив, проектів та рішень, впроваджених за ініціативами громадян.

5. Умови дії Меморандуму

5.1. Сторони виходять з того, що ніякі дії в рамках даного Меморандуму не повинні обмежувати будь-які повноваження і права жодної зі Сторін.
5.2. Будь-які суперечки і розбіжності між Сторонами з питань, що належать до сфери дії цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів або консультацій між Сторонами.
5.3. Зміни та доповнення до Меморандуму можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюються додатковими угодами до цього Меморандуму.
Додаткові угоди до Меморандуму оформлюються в письмовій формі за підписом уповноважених представників Сторін, скріплюються їх печатками та є невід’ємною частиною цього Меморандуму.
5.4. Цей Меморандум набуває чинності з моменту підписання всіма Сторонами та скріплення їх печатками і діє до моменту завершення реалізації проекту, якщо жодна зі Сторін не пред’явить письмової вимоги про припинення його дії. Дію Меморандуму може бути припинено за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї з них, не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення його чинності.

6. Заключні положення

6.1. Текст Меморандуму складається українською мовою в 2-х примірниках по одному для кожної Сторони і завіряється печатками.

Нижчепідписані засвідчують текст Меморандуму:

Міська рада м. Світловодськ        Кіровоградської області

Міський  голова       В.В. Козярчук

ГО "Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності"

Керівник проекту                 В.М. Альохін