Новини
Світловодська

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ «РОЗРОБКА ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ТА вул. ПІДГІРНА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА УЧАСНИКАМИ АТО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГАРАЖІВ»

1. Замовник:Виконавчий комітет Світловодської міської ради Кіровоградської області... 1

2. Вид та основні цілі документу державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування

«Розробка детальною плану території земельної ділянки за адресою: вул. Січових Стрільців та вул. Підгірна для будівництва учасниками АТО індивідуальних гаражів» розроблений відповідно до рішення Світловодської міської ради Кіровоградської області від 13 січня 2020 року №1928 «Про надання дозволу на розроблення Детального плану території для будівництва індивідуальних гаражів за адресами: вул. Січових Стрільців, вул. Підгірна, учасникам АТО та ООС».

Виконання Детального плану території пов'язано з необхідністю деталізації проектних рішень Генерального плану м. Світловодськ, коригування або уточнення окремих його положень, особливо в частині планувальної організації і розвитку території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території пов'язаний з іншими документами державного планування:

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020».

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;

Стратегія регіонального розвитку Кіровоградської області на період 2021 - 2027 роки;

Генеральний план м. Світловодськ.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки виливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Земельні ділянки знаходяться в близькій зоні до житлової забудови.

Територія вільна від забудови.

На проектованому об’єкті передбачається розміщення таких об’єктів:

Гаражі:

Запроектований об'єкт «гаражів» відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ та ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».                                                             

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування «Розробка детального плану території земельної ділянки за адресою: вул. Січових Стрільців та вул. Підгірна для будівництва учасниками АТО індивідуальних гаражів». Реалізація проектних рішень детального плану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт, повітря, поверхневі води:

забруднення атмосфери викидами від транспортних засобів;

утворення та відведення стічних вод;

акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);

вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Об'єкти природно-заповідної о фонду у межах детального плану території та прилеглих територіях відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які

ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я  населення від реалізації документа державного планування Детального плану території - відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Детальним планом території передбачається удосконалення планувальної структури кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий варіант» без впровадження проектних рішень.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

Не затвердження документу державного планування - детального плану території унеможливлює ефективне регулювання землекористуванням на території кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та здійснення містобудівної діяльності.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров'я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в реї іоні:

розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;

аналіз природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі грунти, рослинність та ін.). гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

прогноз можливих змін в природних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після реалізації рішень

проекту державного планування.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:

метод цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров'я населення середовища існування;

застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку території та їх екологічні та соціальні наслідки

аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;

врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

З метою запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування уся запроектована в детальному плані території проектна діяльність повинна здійснюватися відповідно до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проектування містобудівної документації.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом'якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію міста, схеми інженерної підготовки та зон охорони пам'яток культурної спадщини.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

1.) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2.) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3.) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4.) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5.)Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування;

6.) Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7.) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8.) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9.) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10.) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11.) Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику, у сфері охорони

навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень проекту державного планування «РОЗРОБКА ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ТА ВУЛ.ПІДГІРНА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА УЧАСНИКАМИ АТО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГАРАЖІВ» з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Розробка детального плану території земельної ділянки за адресою: вул. Січових Стрільців та вул. Підгірна для будівництва учасниками АТО індивідуальних гаражів» подаються до:

Виконавчого комітету Світловодської міської ради, відділ архітектури та містобудування за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ. вул. Вадима Бойка, 2б, каб. №2

відповідальна особа - Батя шов Сергій Олексійович, arch_ser@i/ua

Строка подання

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви до 08 січня 2021 року (відповідно до пп.5.6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Відділ архітектури та містобудування